Všeobecné zmluvné podmienky

Cestovná agentúra Elegance travel,s.r.o, prostrednictvom www.elegancetravel.sk zriaďuje autorizovaný predaj zájazdov cestovných kancelárií, s ktorými uzavrela riadnu zmluvu o sprostredkovaní predaja zájazdov. Klient je informovaný o cestovnej kancelárii, poriadajúcej vybraný zájazd, pri objednaní zájazdu.

 

Zájazdy typu First Minute podliehajú platobným podmienkam cestovnej kancelárie,ktorá je organizátorom.Výška zálohy určuje výšku zľavy, obvykle je potrebné uhradiť zálohu vo výške 50% z celkovej ceny zájazdu.Doplatok je potrebné uhradiť najneskôr kalendárny mesiac pred dňom nástupu na dovolenkový pobyt.


Zájazdy typu Last Minute podliehajú platobným podmienkam cestovnej kancelárie,ktorá je organizátorom s ohľadom na počet dní do odchodu na zájazd.Obvykle je potrebné uhradiť celkovú cenu zájazdu hneď pri podpise Zmluvy o obstaraní zájazdu.


Rezervácia zájazdu podlieha podmienkam danej cestovnej kancelarie.Rezervácia First Minute je obvykle možná bez zálohy 3 dni.Rezervácia Last Minute je možná 1-3 hodiny.v prípade,že objednávateľ nedodrží uvedenú lehotu potvrdením a zároveň podpisom cestovnej zmluvy a neuhradí požadovanú cenu zájazdu je cestovná agentúra  oprávnená rezerváciu zrušiť.


U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najskôr u partnera cestovnej kancelárie v destinácii (hotel v zahraničí a pod.). V takomto prípade je cestovná agentúra oprávnená požadovať podľa podmienok danej cestovnej kancelárie zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu ihneď storno podmienky danej cestovnej kancelárie. V prípade neúspešnej rezervácie  (nevyžiadanie) sa vždy vracia záloha v plnej výške, pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd.

Cestovná zmluva nadobúda účinnosť dňom písomného potvrdenia zo strany cestovnej kancelárie a doručením objednávateľovi.Objednávateľ zároveň obdrží údaje potrebné k úhrade.

Úhradu Vašej dovolenky môžete realizovať:

  • V hotovosti priamo v našej cestovnej agentúre Elegance travel,s.r.o. ,Dolná 43,97401 Banská Bystrica Dokladom o úhrade je príjmový doklad vystavený našim klientským poradcom.
  • Priamym vkladom  na účet ČSOB 4018972455/7500 Dokladom o úhrade je bankou potvrdený vkladový lístok
  • Bankovým prevodom na účet ČSOB 4018972455/7500 .O úhrade nás bezodkladne informujte potvrdeným príkazom na úhradu, ktorý je Vašim dokladom o úhrade.

Poplatky za platbu v SR sú hradené takto:

  • poplatok za platbu zálohy alebo doplatku od klienta na účet cestovnej agentúry hradí klient
  • poplatky za platbu zálohy alebo doplatku z účtu cestovnej agenúry na účet cestovnej kancelárie hradí cestovná agentúra

Po podpise cestovnej zmluvy sa na stornovanie zájazdu vzťahujú stornovacie podmienky danej cestovnej kancelárie.

Odstúpenie od  zmluvy /storno/ musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom objednávateľa a doručením cestovnej agentúre . Cestovná agentúra potvrdí prijatie storna v deň jeho prevzatia.
Cestovná agentúra si vyhradzuje právo odmietnuť klienta, ktorý opakovane zasiela objednávky neúplne alebo nesprávne vyplnené alebo také, ktoré vyplní s vedomím, že zájazd úmyselne neobjedná. Taktiež môže cestovná agentúra odmietnuť zákazníka, ktorý nezaplatí zálohu alebo čiastku po potvrdení rezervácie alebo nezašle späť podpísanú Zmluvu o obstaraní zájazdu bez udania dôvodu vo viac ako jednom prípade.


Každý cestujúci je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne OP pre cesty po Shengenskom priestore. Každý cestujúci je povinný overiť si dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybranej destinácie , prípadne štátov, ktoré pri pozemnej doprave do vybranej destinácie prechádzajú. Vízové formality si musí klient zaistiť sám ešte pred vycestovaním. Za ne/udelenie víza cestujúcemu nenesie cestovná agentúra/cestovná kancelária žiadnu zodpovednosť. Pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného pasu (obvykle vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie). Pri väčšine destinácií sa jedná o minimálnu platnosť 6 mesiacov. Bližšie informácie nájdete na stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky na www.mzv.sk . Taktiež sú cestujúci povinní si pred objednaním zájazdu skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky pre vstup do krajiny, vrátane situácie v destinácii.


Potrebné doklady –pokyny, vouchery, letenky a pod. obdrží zákazník od  cestovnej agentúry alebo cestovnej kancelárie. Doklady sú odosielané obvykle cca 3-5 dní pred odjazdom alebo môžu byť predané klientovi až priamo na letisku.
Každý cestujúci je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne OP pre cesty po Shengenskom priestore. Každý cestujúci je povinný overiť si dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybranej destinácie , prípadne štátov, ktoré pri pozemnej doprave do vybranej destinácie prechádzajú. Vízové formality si musí klient zaistiť sám ešte pred vycestovaním. Za ne/udelenie víza cestujúcemu nenesie cestovná agentúra/cestovná kancelária žiadnu zodpovednosť. Pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného pasu (obvykle vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie). Pri väčšine destinácií sa jedná o minimálnu platnosť 6 mesiacov. Bližšie informácie nájdete na stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky na www.mzv.sk . Taktiež sú cestujúci povinní si pred objednaním zájazdu skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky pre vstup do krajiny, vrátane situácie v destinácii. 
Potrebné doklady –pokyny, vouchery, letenky a pod. obdrží zákazník od  cestovnej agentúry alebo cestovnej kancelárie. Doklady sú odosielané obvykle cca 3-5 dní pred odjazdom alebo môžu byť predané klientovi až priamo na letisku.
 

Osobné údaje

Objednávateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení si je vedomý práv a povinností týkajúcich sa získavania a spracovávania osobných údajov. Zároveň podpísaním Zmluvy udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve CK ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK a cezhraničného prenosu osobných údajov do krajiny pobytu resp. tranzitu, a to i v prípade, že tieto krajiny nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany za predpokladu, že poskytnutie týchto údajov je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode objednávateľa s CK. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných objednávateľov zájazdu, a to na základe zákona a ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia Zmluvy. Elegance travel prehlasuje, že s týmito údajmi nakladá v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. 

 

Krajiny

Zobraziť všetky »

 

„Cestovanie je jediná vec, ktorú si kúpiš a spraví ťa bohatším.“ ~ neznámy autor

Facebook Elegance Travel

Zasielanie noviniek

Počasie

Albánsko
včera:   13 °C
Bulharsko
zajtra:   10 °C
Čierna Hora
zajtra:   14 °C
Egypt
zajtra:   28 °C
Grécko
zajtra:   20 °C
Chorvátsko
zajtra:   16 °C
Taliansko
zajtra:   16 °C

Sme členom združenia

Partneri